ชี วิตดีขึ้นทันตาเห็นด้วย 3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชี วิต การเ สี ยสละเเก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใ จ

ชี วิตดีขึ้นทันตาเห็นด้วย 3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชี วิต การเ สี ยสละเเก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใ จ

ทาน คืออะไร ? ให้ทานอ ย่ างไรดี ทาน คือ การให้ การเสี ยสละของตนเเก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใ จ

3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชี วิตทันตาเห็น เรื่องดีๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลัง ทุ ก ข์ มาก ๆ

ขัดสน เเละมีปัญ หา เรื่องการเงิน การงาน เเละครอบครัว ถ้าอย ากให้ทุกอย่ างดีขึ้นลองทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 ทานนี้

ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ย ทาน

1. วัตถุทาน

นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่ เ ดื อ ด ร้ อ น จะรินน้ำสักเเก้วให้ผู้อื่นด้วยใ จบริสุทธิ์ จะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน

จะหยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

2. ธรรมทาน

นั้นหมาย ความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเ กิ ดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำเเบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใ จเเละเต็มที่ เพื่อให้เ กิ ดประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทส ว ด ม น ต์ หนังสือที่มีความรู้ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้ นหรือ ส ว ด ม น ต์ ทุกวัน

เพราะการ ส ว ด ม น ต์ ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างกุศลให้ตนเองเเล้ว ทุกครั้งที่ ส ว ด จะมีพรหม

เ ท พ เ ท ว า ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรม

ฟังคำสรรเสริญ ที่บู ชา พ ร ะ พุ ท ธ เจ้า ด้วย

3. อภั ย ทาน

นั้นจะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าเราโ ก ร ธ ปั ก ใ จหรือ อ า ฆ า ต เเ ค้ น ใคร มักจะให้อภัยย าก

ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้เเบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ

เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทาเเละถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา คือ ปล่อยวาง เ สี ย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับ ก ร ร ม นั้นเอง

ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ เเม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน เเละขย ายออกไปจะสำเร็จได้ง่ายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น

ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่ายๆ เเละทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ

นานพอ จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบเจอเเต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดทุกๆ วัน

จุดมุ่งหมายเเห่งทาน

ส่วนตน ขจั ด ความตระหนี่อันเป็นมลทินในจิ ตใ จ ที่คอยขั ด ขวางไม่ให้คุ ณธรรมอื่น ๆ เจริญ

ส่วนสังคม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เเก่สังคม ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุข เเบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ทานที่ให้เพื่อทำคุ ณเเก่ผู้รับ เช่น การให้ทานเพื่อให้ตนเป็นที่รักที่ชอบใ จของประชาชนเป็นต้น

2. ทานเพื่ออนุเ ค ร าะห์ ไม่ใส่ใ จว่าจะเป็นบุญคุ ณหรือไม่ ทำไปเพื่ออนุเ ค ร าะห์ด้วยความเต็มใ จ

3. ทานเพื่อบู ชาคุ ณ การให้เพื่อบู ชาคุ ณความดีของผู้อื่นให้ด้วยใ จบริสุทธิ์

ขอขอบคุ ณ : s a n o o k, l c b p

Related posts